Forskning om chefskap

Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat

Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2009:02
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
42
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-00076
Ämne
Ledning och organisering

Vinnovas satsningar på forskning inom området Arbetsplatsens innovationssystem ska främja långsiktig verksamhetsutveckling i företag och andra organisationer genom att fokusera på organisatoriska processer och villkor som möjliggör effektiv verksamhetsledning och framgångsrika arbetsplatser. Chefskap: förutsättningar, former och resultat är den andra utlysningen inom programmet Arbetsplatsens innovationssystem.

Till utlysningen inkom 54 ansökningar om forsknings- och utvecklings-projekt. Elva projekt har beviljats medel om sammanlagt 50 miljoner för perioden 2008-2012.

Projekten som presenteras här kommer att bedrivas inom tjänsteverksamhet, industri, kunskapsintensiva företag och offentliga organisationer. De rör frågor som organisatoriska förutsättningar för chefskap, chefskap i strategiska allianser och nätverk där beslut och övervägande gäller det som sker över gränser i och mellan organisationer. Projekten rör chefskapet i verksamheter som implementerar koncept som Lean production inom vården och New public management i skolan. Dessutom berör projekten chefskapets könsmärkta villkor, ledarskapets sociala interaktionsprocess samt den svenska chefsmodellens förutsättningar i globalt perspektiv.

For English version see/för engelsk version se "Research on Managerial Tasks: Conditions, Ways of working and Results" (Vinnova Information VI 2009:03).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (273 kB)