Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektanalys av Vinnväxt-programmet

Analys av effekter och nytta

Bokomslag Effektanalys av Vinnväxt-programmet
Utgiven
2016-april
Serienummer
VA 2016:03
Utgivare
Vinnova
Författare
Kontigo AB
ISBN
978-91-87537-47-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
120

Den här effektanalysen har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademi, offentliga aktörer och näringsliv).

Analysen baseras på omfattande datainsamling. De metoder som använts är intervjuer med initiativens aktörer samt med regioner som inte haft initiativ, analys av underlagsmaterial så som tidigare utvärderingar och av Vinnova insamlat kvantitativt och kvalitativt material, analys av regionala- och nationella policydokument, enkät till involverade företag, statistik analys av regionalekonomisk benchmarkingdata, statistisk analys av företagsdata, statistisk analys av patent samt en bibliometrisk studie.

Resultaten från analysen visar att Vinnväxt har bidragit till att förankra Triple Helix modellen som arbetssätt i regionerna. Detta begrepp och arbetssätt genomsyrar idag regionala utvecklingsdokument och regionala aktörers syn på utvecklings- och innovationsarbete. Det har även medfört att aktörsrelationerna i regionerna har förtätats. Vidare finns exempel på att Vinnväxt-regioner anser sig bättre kunna hantera snabba strukturförändringar som en effekt av Vinnväxt. Detta i och med att man har en förändrad syn på innovation och resiliens. Även regioner utan initiativ anser att Vinnväxt påverkat dem positivt i form av att de blivit sporrade i sitt innovationsarbete och fått ta del av aktiviteter och resultat från Vinnväxt. Även om avsaknad av medel naturligtvis inneburit begränsade effekter.

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av Vinnovas verksamhet på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvecklingen av innovationssystem. Vinnova genomför årligen minst två effektanalyser av myndighetens insatser.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan