Utgiven
2008-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2008:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-15-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
132
Författare
Andreas Johnson, Enrico Deiaco, Karla Anaya Carlsson & Fredrik Scheffert - SISTER
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-01600
Ämne
Om Vinnova

SISTER har på uppdrag av Vinnova utvärderat den såddfinansiering som organiserades av NUTEK och Vinnova under perioden 1994 till 2004. En ansats baserad på metodtriangulering har använts och rapporten innefattar därför både kvantitativ och kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen analyserar data för de svenska företag som tagit emot såddfinansiering samt jämför med hjälp av kohortanalys dessa med en grupp bestående av liknande företag som inte erhållit såddfinansiering. Den kvalitativa analysen baseras i första hand på intervjuer med företag som beviljats såddfinansiering. I effektanalysen ingår även en översikt av internationella såddprogram samt en beskrivning av den svenska såddfinansieringens kontext och framväxt under tidsperioden. Utvärderingen visar hur olika effekter uppkommit.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (597 kB)