Den osynliga infrastrukturen

En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Utgiven av Swedsoft

Utgiven
2018-mars
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
34
Författare
Martin Andersson & Joakim Wernberg
Pris
Utgivare
Swedsoft
Diarienummer
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Denna rapport har till syfte att kartlägga mjukvarans roll i svenskt näringsliv och att analysera näringslivets efterfrågan på kompetenser relaterade till mjukvaruutveckling. Ambitionen med arbetet är dels att ge en övergripande bild av mjukvaruutveckling i företag och vilka olika betydelser som mjukvara har i deras affärsverksamhet, dels att förtydliga hur efterfrågan på mjukvarurelaterade kompetenser varierar mellan såväl olika delar av ekonomin som mellan små och stora företag.

Undersökningen som presenteras i denna rapport är ett resultat av projektet "Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling". Projektet har finansierats av Vinnova och drivs av Swedsoft i samarbete med CaptureInnovation och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet med projektet är att analysera behovet av kompetens inom mjukvaru- och systemutveckling genom insamling av data och statistik som belyser nuläge och framtida behov. Projektet har bland annat inspirerats av de rekommendationer som presenterades i Digitaliseringskommissionens slutbetänkande.

Se mer om rapporten på Swedsofts webbplats.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1734 kB)