Utgiven
2011-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2011:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-45-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Peter Kempinsky - Kontigo AB
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-04781
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

denna rapport redovisas en inventering av de tolv VINNVÄXT- initiativens hittillsvarande satsningar på infrastrukturer som ska främja innovation och förnyelse. Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.

Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer hur man kan öka värdeskapande från dessa satsningar på öppna innovationsarenor.