Published
2011-July
Language
Swedish
Series number
VR 2011:09
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-45-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
64
Author
Peter Kempinsky - Kontigo AB
Price
216 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2009-04781
Subject
Research and innovation environments

denna rapport redovisas en inventering av de tolv VINNVÄXT- initiativens hittillsvarande satsningar på infrastrukturer som ska främja innovation och förnyelse. Det handlar om testbäddar, pilotanläggningar, demoanläggningar, living labs och prototypverkstäder, men också mobiliseringsprocesser för att stimulera aktörer att samverka kring innovation och kommersialisering.

Inventeringen är en nulägesbeskrivning från 2010 och början av 2011 med rekommendationer hur man kan öka värdeskapande från dessa satsningar på öppna innovationsarenor.