Utgiven
2018-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2018:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-74-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
42
Författare
Katrin Danerlöv & Jessica Umebård - Vinnova (EU-Samordningsfunktionen)
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
EU, Internationell samverkan

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Vid detta rapporteringstillfälle har Horisont 2020 passerat halvtid och av programmets knappa 80 miljarder euro budgeterade för sjuårsperioden hade i januari 2018 runt 29 miljarder euro kontrakterats.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i januari 2018. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Denna rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram.