Utgiven
2015-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2015:01
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-24-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
140
Författare
EU-Samordningsfunktionen och Faugert & Co Utvärdering AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-00503
Ämne
EU

EU-samordningsfunktionen (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet & Vinnova) producerar varje år en årsbok som sammanfattar Sveriges deltagande i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation.

Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (2007-2013) har inneburit angelägna investeringar i europeisk forskning och innovation. Under en period med global ekonomisk instabilitet har medlemsländernas och EU:s uthålliga engagemang i ett starkt europeiskt forskningsområde varit särskilt värdefullt. Europeiska forskningsrådet har introducerats med en betydande budget att fördela mellan de internationellt mest lovande forskningstalangerna och för att attrahera de internationellt ledande forskarna till Europa. Innovationsunionen som publicerades i ramprogrammets halvtid belyste behovet av att integrera näringslivets forsknings- och innovationsinvesteringar i de offentliga. Riktade insatser i offentliga-privata partnerskap attraherade investeringar i teknik, tjänste- och produktutveckling som syftade till att bidra till europeisk konkurrenskraft.

I januari 2014 startade sjunde ramprogrammets uppföljare: Horisont 2020. Programmet har en avsatt budget på närmare 80 miljarder euro att fördela på de allra främsta forsknings- och innovationsprojekten. Till dessa kommer de investeringar som medlemsländerna gör tillsammans i europeiska partnerskapsprogram. Des gemensamma initiativen gör det möjligt för Europas länder att förstärka och komplettera varandras nationella insatser och ger Europas forsknings- och innovationsorganisationer ytterligare möjligheter till samarbete och kompetensutbyte. Sverige deltar fortsatt aktivt i prioriterade europeiska partnerskapsprogram med en stärkt nationell budget för deltagande.

Årsbok 2014 redovisar Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet och adresserar en del av de utmaningar vi står inför när Horisont 2020 är fullt operationaliserat. I ett utmaningsdrivet forsknings- och innovationsprogram finns det goda möjligheter för svenska kommuner, landsting, regioner och myndigheter att delta. De samhälleliga utmaningarna i Horisont 2020 svarar väl mot flera omställningar den svenska offentliga sektorn står inför kommande år och därför har vi i detta års Årsbok inkluderat en studie om svensk offentlig sektor och dess möjligheter i Horisont 2020, genomförd av Faugert & Co.