WoodXZip

Diarienummer
Koordinator ZENERGY AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för kommersialisering av industriellt byggande genom ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem som kompletterar WoodXGlass, SHC-Solution (Smart House Concept) och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialisering. WoodXZip d.v.s. kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) och ZIP, brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement. Ett ZIP-Element består av Magnesiumoxid & PIR.

Resultat och förväntade effekter

Den kunskap och insikt projektet resulterat i har belyst styrkor av WoodXZip samt identifierat förutsättningar för att skapa robusta lösningar. Den ökade kunskapen är en mycket god investering för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i labbmiljö.

Upplägg och genomförande

Denna slutrapport redovisar ett samlat resultat från byggnadsfysikalisk undersökning och miljöanalys, samt ett utdrag av kommersialisering potential för WoodXZip. De resultat och metoder som utarbetats i samband med föreliggande slutrapport bygger på kvalitativa och numeriska analyser av tänkbara WoodXZip lösningar. Detta innebär att en mängd modeller har utvecklats och testats, och kan användas även framöver. Kompletterande litteraturstudier och laborativa analyser har gjorts separat för ZIP-Element.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02953

Statistik för sidan