WoodXZip

Reference number
Coordinator ZENERGY AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration June 2016 - February 2017
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2015-06960-en

Purpose and goal

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för kommersialisering av industriellt byggande genom ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och hållbart modul-byggsystem som kompletterar WoodXGlass, SHC-Solution (Smart House Concept) och etablera slagkraftigt partnersamarbete för kommersialisering. WoodXZip d.v.s. kombinationen CLT-Teknik, (Cross Laminated Timber) och ZIP, brandsäkra och energieffektiva byggelement för användning som utfackningsvägg, tilläggsisolering, vägg-, tak- eller golvelement. Ett ZIP-Element består av Magnesiumoxid & PIR.

Expected results and effects

Den kunskap och insikt projektet resulterat i har belyst styrkor av WoodXZip samt identifierat förutsättningar för att skapa robusta lösningar. Den ökade kunskapen är en mycket god investering för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i labbmiljö.

Planned approach and implementation

Denna slutrapport redovisar ett samlat resultat från byggnadsfysikalisk undersökning och miljöanalys, samt ett utdrag av kommersialisering potential för WoodXZip. De resultat och metoder som utarbetats i samband med föreliggande slutrapport bygger på kvalitativa och numeriska analyser av tänkbara WoodXZip lösningar. Detta innebär att en mängd modeller har utvecklats och testats, och kan användas även framöver. Kompletterande litteraturstudier och laborativa analyser har gjorts separat för ZIP-Element.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.