Webbutveckling vidareutnuttjande.se

Diarienummer 2015-02485
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att skapa ett lättförståeligt och lättnavigerat webbverktyg för de, inom offentliga organisationer, som arbetar med publicering av öppna data är uppfyllt och färdigt att lansera på ´vidareutnyttjande.se´ när riksdagen har beslutat om vilken organisation som ska handha förvaltning av plattformen. Detta förväntas ske under hösten 2015.

Resultat och förväntade effekter

I samband med uppdateringen och sammanslagningen av SKL:s ramverk för öppna data samt E-delegationens vägledning för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn ökade antalet målgrupper och den tekniska komplexiteten för vidareutnyttjande.se samtidigt som mängden information på webbplatsen mångfaldigades. För att säkerställa användbarheten och tillgängligheten för ´vidareutnyttjande.se´ har informationen strukturerats, kategoriserats och berikats med metadata. Den nya navigeringen är genomförd och klar att lanseras under hösten.

Upplägg och genomförande

Vi har med hjälp av externa konsulter dels anpassat webbplatsens tekniska och designmässiga förutsättningar och dels analyserat, strukturerat och märkt upp den information som ingår i webbplatsen. Arbetet har även omfattat att undersöka och implementera lämpliga mikroformat för att märka upp vägledningen. Struktureringen har omfattat såväl olika målgrupper som exempelvis strateger, tekniker, jurister och beslutsfattare som olika faser av arbetet och hur avancerad den nivå är som användaren kan söka information om.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.