Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VRI-proaktiv - Nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Kvalitet och Patientsäkerhet
Bidrag från Vinnova 8 999 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är en global utmaning. I Sverige drabbas 8-10 % av patienter på sjukhus av VRI, vilket leder till 750 000 extra vårddygn, ett stort lidande och en årlig kostnad av 6,5 miljarder kronor. Många VRI kan förhindras om riskpatienter snabbt identifieras och korrekta åtgärder sätts in i tid. Vårdpersonal saknar idag stöd för effektivt arbete. Projektet syftar till att utveckla nya arbetssätt och datorstöd som förebygger VRI och ger en bättre och säkrare vård. Målet är effektiva verktyg i kampen mot VRI som kan implementeras nationellt och även exporteras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat algoritmer för 2 typer av VRI, sepsis och UVI. De studier vi genomfört visar att algoritmen för övervakning av sepsis har en sensitivitet på 84 % och specifitet på 93 %, och för UVI är 75 % och 99 %. Resultaten är lovande och vi bedömer att med justeringar kan prediktionen förbättras ytterligare för införande i sjukvården. Algoritmerna kan ses som modellsystem för att hitta och förebygga VRI, då den ena baseras på endast strukturerade data medan den andra även beaktar fri journaltext. Samma modell kan användas för att utveckla algoritmer även för andra typer av VRI:er

Upplägg och genomförande

VRI Proaktiv har genomförts i nära samarbete med akademi, vårdpersonal, landstingsledningar och näringsliv. Genom arbetssättet har vi kunnat samla rätt kompetens och testa verktygen i klinisk miljö. När det gäller nya arbetssätt och algoritmer har projektet visat att valideringen av hypoteser är central. Flera företag har visat stort intresse för att utveckla nya produkter genom att validera hypoteserna med hjälp av den prototyp som VRI Proaktiv utvecklat. Både arbetssätt och beslutsstöd är generiska, dvs de kan tillämpas på andra vårdskador, tex fallskador och trycksår.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-00563

Statistik för sidan