Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar

Diarienummer 2018-03746
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 498 490 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Circular and biobased economy

Syfte och mål

Projektet syftar till att beskriva ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till kommunala bostadsbolag och att undersöka om det skulle vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Arbetet kommer att fokusera på att: - identifiera vilka möjligheter och hinder som ett hyressystem skulle medföra utifrån dagens förutsättningar. - beskriva hur systemet skulle kunna utformas, testas och utvecklas i etapp 2 utifrån dessa möjligheter och hur hindren då skulle kunna elimineras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att skapa en modell för hur kommunala fastighetsbolag skulle kunna upphandla vitvaror som tjänster. Det ska identifiera de fördelar den skulle kunna innebära för hyresgästen/användaren av tjänsterna, för hyresvärden, för leverantören samt för samhället i stort med särskilt fokus på minskad miljöpåverkan, effektivare resursanvändning och ekonomisk effektivitet. Arbetet ska även identifiera och beskriva vilka hinder som finns för att förverkliga modellen. Resultaten ska kunna fungera som underslag för en praktisk test av modellen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en inventering av kunskapsläget kring liknande system med fokus på deras framgångsfaktorer och vad de stött på för hinder. Därefter byggs en modell för att identifiera kritiska framgångsfaktorer, fördelar och hinder. Utifrån modellen undersöks de faktorer, fördelar och hinder som identifierats genom litteraturstudier, intervjuer, workshops för att beskriva och kvantifiera dem så att rimligheten i en praktisk test av ett verkligt system kan bedömas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.