Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar

Diarienummer
Koordinator Tricircular AB
Bidrag från Vinnova 498 490 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade i Etapp 1 att undersöka förutsättningarna för ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till kommunala bostadsbolag och att undersöka om det skulle vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Arbetet fokuserade på att: - identifiera vilka möjligheter och hinder som ett hyressystem skulle medföra utifrån dagens förutsättningar. - beskriva hur systemet skulle kunna utformas, testas och utvecklas i Etapp 2 utifrån dessa möjligheter och hur hindren då skulle kunna elimineras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Miljöanalysen visar att det tänkta systemet är önskvärt ur ett resurs- och klimatperspektiv. Förstudien visade att det saknas praktisk kunskap om att både erbjuda eller handla upp konsumentprodukter som en tjänst inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Studien visade även att hälften av de 23 största bostadsbolagen var positiva eller neutrala till att ta del av ett principiellt erbjudande om vitvaror som tjänst. Projektgruppens förståelse för hur dagens hantering av vitvaror ser ut har förfinats, därigenom också idéerna om hur en lösning skulle kunna utformas och testas i Etapp 2.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en inventering av kunskapsläget kring liknande system via litteraturstudier och sökningar på internet. Därefter identifierades kritiska framgångsfaktorer, fördelar och hinder. Utifrån modellen undersöks de faktorer, fördelar och hinder som identifierats genom litteraturstudier, intervjuer och enkäter i samarbete med studenter på Hyper Island och Linköpings Universitet så att rimligheten i en praktisk test av ett verkligt system kunde bedömas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03746

Statistik för sidan