Virtuell studio för krisövning

Diarienummer 2013-04203
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN - Länsstyrelsen Värmland
Bidrag från Vinnova 617 877 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som målsättning att identifiera centrala förbättringsbehov inom krisövningsområdet och utifrån dessa formulera och dokumentera idéer för en digital ´övningsstudio´. Dessa mål anser vi är väl uppfyllda genom den behovsinventering och den konceptbeskrivning som redovisas i slutrapporten. Ytterligare mål var att identifiera lämpliga projektutlysningar för att söka fortsatt finansiering för konceptet samt att formera ett konsortium som kan genomföra idéförslaget. även dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Till projektets resultat hör den behovsinventering som genomförts. Denna ger en bild av hur och hur ofta organisationer övar idag samt vilka styrkor och förbättringsbehov som upplevs. Ett centralt resultat är vidare förslaget till en digital ´övningsstudio´ där organisationer kan planera och öva internt eller i samverkan med andra. Ytterligare resultat består i de nya samarbeten och projektansökningar som har initierats. Till projektets förväntade effekter hör en ökad kunskap i samhället om möjligheterna att förbättra krisberedskapen genom IT-stödda övningar.

Upplägg och genomförande

Projektets resultat har i första hand utformats genom workshops, enkäter och studiebesök. Respektive workshop har lyckats attrahera centrala organisationer och personer inom området vilket starkt har bidragit till att en god lägesbild och relevanta, konstruktiva och innovativa förslag har kunnat erhållas. även enkätstudien gav viktiga inspel. Resultat har sedan validerats och vidareutvecklats i möten med forskare/experter. Projektgruppen har också haft ett mycket väl fungerande internt samarbete där primärt webbaserade kanaler har använts för projektkommunikation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.