VIPP: Verktyg för Innovation från Prototyp till Produkt

Diarienummer 2013-02499
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

VIPPs syfte är att utveckla kunskap om öppen innovation efter digitala innovationstävlingar med malet att utveckla riktlinjer så att processen efter tävlingen kan förstås, ledas och styras. I denna förstudie har projektet dels utvecklat grundläggande kunskap kring innovationsprocesser och innovationshinder och dels förankrat planen för huvudprojektet hos involverade partner.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av denna förstudie är ett ramverk bestående av 20 innovationshinder. De förväntade effekterna av detta är ett fortsatt intresse från våra partner att gå vidare i utvecklingsarbetet samt ett bidrag till forskningen. Ramverket kan bidra till att förbättra efterprocessen så fler innovationer blir till produkter genom design av modeller och metodik för innovationstävlingar. Arbetet reser också frågeställningar kring hur innovationstävlingar bidrar till etablering av innovationssystem kring nya öppna plattformar, en indirekt effekt som kan ha stor långsiktig nytta.

Upplägg och genomförande

Förstudien organiserades i fem arbetspaket som har kunnat genomföras på ett bra sätt. Projektet har genomfört litteraturstudie, drygt 40 intervjuer med bla partners samt deltagarenkäter. Kunskapsöverföring mellan partner har utförts och ett papper till en ledande konferens har skrivits. Inför VIPP+ är projektet väl rustad för att fördjupa ramverket och utveckla modeller och metodik för hur öppen innovation bör organiseras genom tävlingar och hur arbetet efter tävlingarna kan styras för att uppnå avsedda effekter, i nya digitala tjänster och i framväxt av nya innovationssystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.