ViPHS Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan; steg 2

Diarienummer 2017-02418
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Neurosjukvården
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Projektet gäller del av steg 2, begränsad provdrift, i projektet ViPHS. Detta adresserar stegvis utformning, utvärdering, provdrift och öppen rekommendation avseende utökat konsultationsstöd i den akuta prehospitala strokevårdkedjan i syfte att påskynda breddinförande. I stödet ingår realtidsvideo där neurologisk expertis ges möjlighet att i samråd med ambulanspersonal bedöma patient och besluta om lämplig vårdprocess, t.ex. trombolys eller trombektomi. Kliniskt införande innebär att precisionen i beslut om optimal handläggning och behandling ökar signifikant

Förväntade effekter och resultat

Efter genomfört MT4H-projekt har ViPHS tillgång till en testad och dokumenterad ambulansinstallation, systemlösning samt arbetsprocess möjlig att implementera i t.ex. en utökad regional provdrift. Vidare har frågeställningar kring informationssäkerhet, integritet och legala aspekter belysts och analyserats i syfte att underlätta genomförandet av en efterföljande bredare provdrift enligt ViPHS övergripande projektupplägg. Efter fullföljande av detta senare steg kommer en nationellt öppen rekommendation att göras tillgänglig bl.a. via Prehospital ICT Arena.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i Workpackage, WP, ledda av WP-ledare. Projektet leds av en ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare och WP-ledare. Vid regelbundna möten hanteras detaljplanering, projektuppföljning, samt operativa frågor. I projektet finns även en styr/referensgrupp med representanter från projektparterna samt personer med god insikt i t.ex. tekniklösningar, regionala förutsättningar samt ambulans- och strokesjukvård. Styr/referensgruppens möten planeras av den operativa ledningen så att de bäst motsvarar aktuella behov.

Externa länkar

Övergripande beskrivning av projektet ViPHS

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.