Vigor Wave Energy Havsprototyp

Diarienummer 2013-03611
Koordinator VIGOR WAVE ENERGY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål med projektet har varit att presentera lösningar och svar på frågor inom tre olika definierade områden; Nätanslutning, Materialegenskaper slang och Konkurrensfördelar med Vigortekniken. Delar av resultaten kommer kunna användas för att attrahera nya investerare till bolaget medan andra kommer att minska risken med Vigors första havsprototyp V1. Alla uppsatta delmål har uppnåtts så när som på en detalj; beräkning av livslängd på slangen har inte kunnat genomföras utan har ersatts av information om liknande användningsområden och livslängd i dessa applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts och resultatet från de olika studierna har bidragit till ökad kunskap inom bolaget, men även en ännu större tro på tekniken genom att dess fördelar har presenterats och diskuterats. Förväntade effekter av utfört projekt är att Vigors första havsprototyp, V1, blir av och att mycket av det jobb som gjorts inom ramen för nätanslutning och slangutredning kommer att kunna användas direkt i det projektet. Utredningen på konkurrensfördelar kommer att användas i framtida företagspresentationer bland annat för potentiella nya investerare och samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har varierat för de olika delprojekten i detta projekt. Där det har varit nödvändigt har extern expertis använts. Möten med leverantörer och experter har genomförts där applikationen har presenterats och olika möjliga lösningar diskuterats. Simuleringar och beräkningar med olika syften har genomförts och resultat har diskuterats i de olika delrapporterna. Vigortekniken presenteras utförligt dels teknikmässigt men även för vilka platser och vågklimat den lämpar sig samt vad utförda beräkningar och simuleringar ger för resultat på möjlig effekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.