Vidareutveckling och sammanslagning av SKL:s nationella ramverk och e-delegationens handledning för öppna data

Diarienummer 2014-05861
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Center för eSamhället
Bidrag från Vinnova 535 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att vidareutveckla och sammanfoga SKL:s nationella ramverk för publicering av öppna data med e-delegationens vägledning för publicering av öppna data. På detta sätt har vi skapat ett enhetlig ramverk med vägledning för hela offentliga sektorn vilket underlättar samordning av frågor rörande öppna data.

Resultat och förväntade effekter

En lättillgänglig, heltäckande och informativ vägledning som stöd för publicering av öppna data som gäller för kommuner, landsting och statliga myndigheter. För att öka tillgängligheten till handledningen och ramverket har vi utvecklat en webbfunktion där målet har varit att skapa en lättförståelig guide för såväl nybörjare inom området som användare med teknisk bakgrund.

Upplägg och genomförande

Vi har gått igenom och analyserat ramverk, vägledning, PSI-utredningens betänkande, ´vitbok för länkade öppna data´ samt ytterligare ett antal relevanta dokument (bland annat från Handelskammare och EU) för att få med deras perspektiv. Ett antal juridiska frågor har genomlysts och vägledningen har uppdaterats utifrån detta arbete DCAT-AP har också arbetats in i vägledningen på ett tydligt sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.