Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - juni 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI