Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Via Appia - ICT, appar och smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet, reducerade personskador och dödsfall

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 498 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet skulle studera tekniska, affärs- och forskningsmässiga förutsättningar för konceptet Via Appia att bidra till uthållig förbättrad trafiksäkerhet. Slutrapporten redovisar detta samt pekar på stor potential och stort värde i att gå vidare. Konceptet har förädlats, konkretiserats och utvecklats, samt satts in i ett sammanhang visavi pågående ICT-utveckling inom trafik och fordonssektorn. Detta har bidragit till att uppfylla projektmålet att finna ytterligare potentiella parter. Via Appias koppling till pågående och planerade SAFER aktiviteter har stärkts.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har Via Appia konceptet utvecklats, tekniska, affärs- och forsknings aspekter studerats, samt intressenter identifierats. Resultaten har sammanställts i en rapport. Kommande och befintliga ICT-lösningar och tjänster riktade till olika trafikantgrupper möjliggör att i stor omfattning och till låg kostnad identifiera och informera om incidenter samt logga data för forskning och utveckling. Därmed kan olyckor hanteras korrekt och risker reduceras. Lösningarna är betydelsefulla i såväl dagens som framtidens mer automatiserade och miljövänliga trafikmiljö.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet organiserades i 5 arbetspaket (WP) med separata WP-ledare, samt en ledning bestående av projektledare och WP-ledare. Ett administrativt WP kompletterades med WP adresserande olika aspekter av Via Appia. Inom respektive WP ansvarade WP-ledaren för att samla information, sammanställa resultat samt bidra i gemensamma workshops med områdesspecifik kunskap. I flera workshops fördes dialog med alla parter samt förankrades tankar och idéer. Alla resultat sammanställdes i en gemensam rapport som utgör input till fortsatt projektarbete. Upplägget har fungerat bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04265

Statistik för sidan