Verktyg för att förbättra inhalationen av läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom

Diarienummer 2018-02280
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Tema Barn och Kvinnosjukvård
Bidrag från Vinnova 940 750 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Medtech4Health: Support for Innovators in Care and Healthcare 2018

Syfte och mål

Över en miljon svenskar har antingen astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), eller en kombination av sjukdomarna.Tyvärr använder ungefär 90% av patienterna sin inhalator på fel sätt, vilket medför att läkemedlet inte når lungorna som planerat med minskad effekt och ökad sjuklighet som följd. Produkten är ett automatiserat inhalationstest där patienten under övervakning av vårdpersonal får prova att inhalera och sedan får återkoppling om inhalationen kan förbättras.

Förväntade effekter och resultat

Det nuvarande projektet ska resultera i att skapa de underlag i form av kravställning, regulatoriska behov, plan för verifiering av patientnytta samt en behovsverifiering så att prototypen efter projektet kan utvecklas till kommersiell produkt. En sådan produkt kan användas nationellt och internationellt för att förbättra vården för patienter med luftvägsåkommor genom att förbättra patienternas inhalationsteknik, och att förbättra sättet som vårdpersonal lär ut hur inhalatorer ska användas på ett effektivt och standardiserat sätt.

Planerat upplägg och genomförande

En prototyp har redan utvecklats och testas i en mindre klinisk studie. I projektet görs en utredning och färdig kravställning gällande hårdvara och mjukvara som ligger till grund för färdig kommersiell produkt, en regulatorisk utredning som kan ligga till grund för CE-märkning och en projektplan och etikansökan för kommande större studie för verifiering av patientnytta. En behovsutredning som beskriver behovet och marknadsstorlek och som kommersiell tillverkning och spridning av verktyg nationellt och internationellt kan baseras på görs också.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.