Verksamhetsledning operativ förstudie bioraffinaderidemo i Örnsköldsvik

Diarienummer 2013-01717
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Energiteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att koordinera aktiviteter kopplade till verksamhetsutvecklingen vid Biorefinery Demo Plant vars syfte är att katalysera omställningen till ett hållbart samhälle. Mål för framtagande och spridning av infomaterial har uppnåtts, liksom mål om kontakter med nya samt tidigare identifierade intressenter. Utveckling av affärsmodell för nya tillämpningar och parallella projekt har genomförts, möjligheter till kostnadsreducering genom en mer flexibel driftorganisation utvärderats och koordinering av ansökningar inom aktuella utlysningar har skett.

Resultat och förväntade effekter

Uppskalning av nya bioraffinaderiprocesser är ett nödvändigt steg för en omställning till ett hållbart samhälle och Biorefinery Demo Plant är därför ett viktigt verktyg. För att förbättra möjligheterna för en långsiktigt stabil verksamhet har bl.a. en process för organiserad långsiktig intressentsamverkan initierats, en översyn av möjligheter till kostnadsreducering genom en flexibel organisation pågår, möjligheterna för parallella körningar har utvärderats, och marknadsföringsmaterial tagits fram och används för informationsspridning och i kunddiskussioner.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts av en verksamhetsledning på SP samt genom koordinering med SEKAB som underleverantör av drift. Framtagande av tryckt informationsfolder och produktion av informationsfilm har gjorts i samarbete med kommunikatörer. Informationsspridning har skett genom fortsatta kundkontakter, men också genom deltagande i konferenser för att öka kundunderlaget. Intressentdiskussioner har pågått kontinuerligt för att initiera och genomföra körningar, utreda förutsättningarna för mer flexibel organisation samt initiera organiserad intressentsamverkan.

Externa länkar

http://www.sp.se/demoplant

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.