Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VaViM - Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

Diarienummer
Koordinator Volvo Autonomous Solutions AB
Bidrag från Vinnova 806 556 kronor
Projektets löptid februari 2022 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Denna förstudie har identifierat state-of-the-art (SOTA) och forskningsfrågor inom metoder för validering av virtuella modeller som används vid simulering av självkörande fordonssystem. Vidare har ett konceptuellt verktyg för att visualisera värdet av en vald simuleringsstrategi konstruerats och testats. Ett utkast till en ny projektansökan har formulerats och uppkoppling mot intresserade partners har startat. Resultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att formulera en gemensam projektansökan för fortsatta studier med intresserade partners.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien resulterade i material (SOTA rapport, forskningsfrågor samt utkast till en ny projektansökan) som möjliggör formulerandet av fortsatta studier med andra nyckelaktörer. Den långsiktiga målsättningen är att skapa objektiva mått på tillförlitligheten av simuleringar av självkörande fordonssystem. Ett arbetssätt där validerade modeller och verkliga tester används sida vid sida möjliggör en effektiv och predikterbar verifiering av produktens kvalitet och säkerhet under dess hela livscykel; förstudie, utveckling, driftsättande, underhåll & optimeringar.

Upplägg och genomförande

1. SOTA; Undersökning av den senaste forskningen på validering av simuleringsmodeller inom autonoma transporter och relevanta angränsande områden. 2. Forskningsfrågor; GAP-analys och definiering av viktiga forskningsfrågor för framtida studier. 3. Feasibility-studie; Modelleringsinsats resulterande i ett konceptuellt verktyg för att visualisera värdet av en vald simuleringsstrategi. 4. Utkast till nytt projektförslag; uppkoppling mot nya partners har startat med syfte att formulera en projektansökan för fortsatta studier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2022

Diarienummer 2021-05178

Statistik för sidan