Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar

Diarienummer 2016-02830
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Avdelningen för mark- och vattenteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och förädla mineralbaserade restprodukter, slagger, från svensk metallindustri till filtermaterial för rening av vatten som är förorenade av främst tungmetaller och fosfor. Målet är att de 200 kton som idag inte används eller deponeras ska ha uppgraderats till det nya användningsområdet, filterbäddsmaterial för vattenrening. Vidare mål är att företagen som har denna resurs ska ha påbörjat leverans av filterprodukter till alla delar av värdekedjan, med stor miljönytta och till konkurrenskraftiga priser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar på tre nivåer, akademisk, industriell och slutkundsanpassad; 1. Vetenskapliga artiklar/rapporter producerade av deltagande forskare och där flertalet publiceras i tidskrifter med hög IF samt två utexaminerade doktorer. 2. Metoder att styra processer vid ståltillverkningen, så att slaggers egenskaper uppnår miljö- och affärsmässiga fördelar vid t ex slutproduktion av filterprodukter (kan omfattas av IPR). 3. Två prototyper av reningsanläggningar, två tekniska lösningar och två handböcker som kan nyttjas i flera led av slutanvändare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sju arbetspaket (AP) och två etapper. AP1. Projektledning, AP2. Slaggmineralstudie och implementering i stålindustrins produktion, AP3. Funktion och stabilitet hos sorbenter (filtermaterial), AP4. Spillvattenrening i små avloppsanläggningar. AP5. Industriell vattenrening, AP6. Föroreningsbarriär för infiltrerat trafikdagvatten i vägars stödremsa, AP7. Information & resultatspridning. Under Etapp 1 etableras fullskaleanläggningar och lab-försök genomförs för design av material. Under Etapp 2 implementeras resultaten tillsammans med företagen.

Externa länkar

MINRENT-Vattenfiltrering med slagg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.