Västtrafik - Kombinerad mobilitet

Diarienummer 2014-06185
Koordinator Västtrafik AB - Västtrafik AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har inte uppnåtts under avtalad projekttid då ny kunskap har tillkommit under arbetets gång som gjort att nya tillvägagångsätt har utvecklats och där med har tidplanen förskjutits.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter och det önskade resultatet är fortfarande aktuellt men tillvägagångsättet och genomförandet har ändrats.

Upplägg och genomförande

Så som genomförandet såg ut vid projektstart har inte visat sig vara en möjlig väg framåt. Genom dialog med intressenter visade det sig att det tänkta upplägget, att via en upphandling hitta en leverantör av en kombinerad mobilitets tjänst, var förenligt med för stora risker och initiativet, så som det beskrevs i ansökan, avslutades.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.