Värme, kyla och el från bioenergi

Diarienummer 2014-06073
Koordinator Ä.F.A.B - ÄLVDALENS FASTBRÄNSLETEKNIK AKTIEBOLAG - Ä.F.A.B.-Älvdalens Fastbränsleteknik Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendan synliggör såväl hinder som möjligheter för en ökad tillväxt hos de företag som representerar termisk bioenergianvändning. Agendan är ett förslag på hur svenska intressen genom strategisk samverkan ska nå satta mål. Målet är att svenska bioenergiföretag på kort sikt skall vända den negativa trend med sjunkande försäljning som branschen upplevt sedan början på 2000-talet. Samhällsinsatser, forskning och företag utveckar tillsammans teknik och tjänster som efterfrågas på nya exportmarknader.

Resultat och förväntade effekter

år 2020 ska alla svenska företag leverera teknik som uppfyller Ecodesignkraven. Då partikelutsläpp och emissioner inte längre är en begränsande faktor ger detta såväl en ökad nationell användning som att svenska företag efterfrågas och etablerar sig på nya exportmarknader. Såväl svensktillverkad utrustning som svenska konsulttjänster inom systemuppbyggnad är etablerade på marknader utanför Sverige. Export av varor och tjänster inom termisk bioenergi har ökat med 50 % räknat utifrån dagens nivå.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett genom att samtala med många företag, samla in åsikter via frågeenkäter och sedan diskutera dessa tillsammans på WorkShops. Vi har identifierat ett antal behov av forskningsområden som kan stärka ett utökat samarbete mellan samhälle, akademi och företagande. Tillsammans har vi tagit fram och enas kring ett samlande dokument som innehåller visioner, mål och handlingsplaner som kan hjälpa företagen att öka kunskapen, växa nationellt och även att sälja på nya exportmarknader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.