Variabel dyshöjd i AOD konverter

Diarienummer 2017-02522
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet med förstudien är att svara på på om det teoretiskt går att använda variabel dyshöjd i AOD konvertern för att få en kortare processtid och en lägre förbrukning av naturresurser.

Förväntade effekter och resultat

Genomförbarhetsstudien levererar troliga svar på följande frågor, utifrån pilotskala: 1. Är färskningstiden kortare för en sliten konverter jämfört med en ny konverter? 2. Är omrörningstiden kortare för en sliten konverter jämfört med en ny konverter? 3. Hur påverkas omrörningstiden om dysorna i konvertern flyttas till en högre position, givet att alla andra parametrar är oförändrade? Om positiva svar, kan därefter ett fullskaleprojekt genomföras för validera slutsatser från pilotskala. Med denna kunskap förväntas kortare processtider och större resurseffektivitet kunna uppnås.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller fyra arbetspaket (work packages, WPs) WP1 - Insamlande av data från Outokumpu och Sandvik. Driftsdata för kolfärskningen insamlas och levereras till KTH för vidare analys av blåstid och konverterålder. WP2 - En numerisk modell skapas och valideras mot vattenmodellexperiment. Omrörningstid beroende på konverterålder bestäms med hjälp av den numeriska modellen. WP3 - Bygga och validera modell. En numerisk modell skapas och valideras mot vattenmodellexperiment. Omrörningstid med variabel dyshöjd bestäms. WP4 - Projektledning och rapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.