Variabel dyshöjd i AOD konverter, steg 2

Diarienummer 2018-02386
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 6 039 068 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att leverera svar på om det går att implementera variabel dyshöjd i AOD-konvertern, så att en processförbättring med 10 % kan uppnås. Denna processförbättring mäts i förhållande till nymurad konverter. Projektets delmål är att svara på följande frågor: 1. Kan kolfärskningen förbättras genom att använda en variabel dyshöjd i AOD-konvertern? 2. Går det praktiskt att förflytta dysorna i en befintlig konverter? 3. Går det praktiskt att förändra badnivån ovanför dysorna i en befintlig konverter genom att vinkla konvertern eller slits då infodringen för mycket?

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från tidigare genomförbarhetsstudie pekar på att en gammal konverter förbrukar ca 8-10 % mindre syrgas eller reduktionsmedel under processen. Översätts detta till processtid så finns stora potentiella ekonomiska och miljömässiga vinster. Vidare så är kostnaden för implementation av den bärande idén relativt låg då en AOD-konverter muras om ca 1 gång per vecka. Om utfallet från fullskaleprojektet visar sig positivt så är bedömningen att de deltagande verken förhållandevis snabbt (inom 3 år från projektslut)kommer att implementera en förändring i dyshöjden i konvertern.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet undersöks de praktiska möjligheterna att förflytta dysorna i konvertern samt vilken effekt detta har på konverterprocessen under en hel kampanj. Vidare ska numerisk modellering och experiment i pilotskala ge svar på om högre placerade dysor leder till en effektivare AOD-process. Avslutningsvis så undersöks möjligheten att sänka badhöjden över dysorna genom att vinkla konvertern samt vilken effekt detta har på processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.