Värdig Entré ´- ett lärande exempel för offentliga beställare, näringsliv, användare och politiker

Diarienummer 2012-00699
Koordinator STATENS FASTIGHETSVERK - Kulturarvsenheten Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 365 689 kronor
Projektets löptid februari 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet Innovationsupphandling inom projektet Värdig entré ett lärande exempel för offentliga beställare, näringsliv, användare och politiker, är att stimulera framväxt av innovationer, vilket kan leda till såväl ökad kvalitet i offentlig verksamhet som nya affärsmöjligheter. Vi vill, genom att förmedla våra erfarenheter kring de vinster vi uppnått genom projektet Värdig entré, bidra med ett kunskapsmaterial till beställare och leverantörer samt nyttoeffekten av innovationsupphandling

Resultat och förväntade effekter

Nyttan av projektet ligger dels i finansiella och kvalitativa vinster som offentliga beställare kan göra, dels i vinster som kan uppnås på samhällsnivå genom utveckling av livsförbättrande innovationer och potentiell export. Projektet har resulterat i att nyttoeffekten av den upphandlingsprocess som tillämpades i projektet Värdig entré har verifierats. Ett kunskapsmaterial i praktisk tillämpning har utarbetats utifrån projektets erfarenheter som beskriver en innovativ arbetsprocess.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet är en kartläggning och kommunikation av erfarenheter och slutsatser. Projektet består av två huvudsakliga delar: Fallstudie: ´Att upphandla innovation - Utvärdering av Värdig Entré´ Kunskapsunderlag: ´Värdig entré - en skrift från Statens fastighetsverk om innovation för allas rätt att gå in genom samma dörr´, En animerad film ´Värdig entré - en beskrivning av en innovativ arbetsprocess. Och kommunikationskanaler främst SFV www.sfv.se/vardigentre

Externa länkar

Hemsidan uppdateras förtlöpande att med kunskapsmaterial. Uppdatering även på engelska klar i början avapril

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.