Värdet av forskning & innovation för hälsa och välstånd

Diarienummer 2014-01213
Koordinator STIFTELSEN FORSKA!SVERIGE
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att sprida kunskap om värdet av medicinsk forskning och innovation på ett lättillgängligt sätt. Med fokus på en folksjukdom i taget är målet att öka politikers, medias och allmänhetens förståelse för -samhällets kostnader och individers lidande -på vilket sätt forskning och innovationer hittills har bidragit till ökad livskvalitet -pågående forskning och hopp för framtiden, ur patientens perspektiv och det ekonomiska. Detta har uppnåtts genom att skapa 6 faktablad och 12 filmer som på ett konkret sätt exemplifierar ovanstående punkter inom respektive sjukdomsområde.

Resultat och förväntade effekter

Beslutsfattare förväntas på ett tydligt sätt ska se att investeringar i medicinsk forskning och innovation leder till en friskare befolkning och förbättrad ekonomi. Vi hoppas öka politikers prioritering av forsknings- och innovationsfrågor. Faktabladen ska fungera som ett verktyg för patientgrupper med fler och bidra till ökad massmedial uppmärksamhet. Filmerna kan nå en bred publik via sociala medier och sprida information om den medicinska forskningens värde. Vi har fått mycket god respons på våra faktablad och filmerna har nått stor spridning via youtube och twitter.

Upplägg och genomförande

Vi har följt det planerade upplägget enligt nedan: 1. Urval av 6 sjukdomsområden (se ovan) 2. Faktainsamling a. Statistik b. Intervjuer forskare c. Intervjuer patientorganisationer d. Fallstudier patienter 4. Sammanställning av fakta 5. Verifiering via inblandade parter 6. Produktion av faktablad 7. Produktion av kortfilmer 8. Lansering Urvalet av 6 sjukdomsområden resulterade i diabetes, cancer, hjärt-kärlsjukdom, reumatisk sjukdom, psykisk ohälsa och ett mer övergripande blad som fokuserar på framtidens utmaningar. Projektet fortlöpte enligt den ursprungliga planen.

Externa länkar

På Forska!Sveriges hemsida kan du läsa om, se filmer och ladda ner faktablad om värdet av forskning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.