Värdebaserade ersättningsmodeller för högre kvalitet i psykiatrin

Diarienummer 2014-03020
Koordinator WeMind AB - WeMind
Bidrag från Vinnova 608 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med vårt arbete är att utveckla, implementera, utvärdera och förankra ett värdebaserat ersättningssystem för psykiatrin. I detta projekt utförde vi planeringsarbete som innefattade att kartlägga psykiatrins sjukdomsspektrum, välja lämpliga diagnoser att arbeta vidare med, göra en omvärldsanalys samt knyta medel och individer till projektet som optimerar förutsättningar för fortsatt arbete. Depression och Bipolär sjukdom visade sig vara de två mest lämpliga diagnoserna att arbeta vidare med, vilka vi också valde för det fortsatta projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi nådde och överträffade de förväntningar vi hade på projektet då vi lyckas uppnå projektets uppsatta mål och utöver detta utfört fördjupade omgivningsanalyser som inte är direkt relaterade till våra mål, men ändå är väldigt relevanta för det fortsatta arbetet. I korthet har vi gjort: en diagnoskartläggning, intressentanalys, riskanalys, kartläggning av patientnytta inom psykiatrin, kommunikationsplan och spridningsplan. Vi har dessutom etablerat lovande samarbeten med andra liknande projekt som ger god potential för gemensamt lärande.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i tre grupper: Styrgruppen styr projektet mot uppsatta mål och utvärderar det löpande arbetet, Arbetsgruppen står för projektledning, forskning, brukarperspektivet, beställarperspektivet och förankring, Referens- och rådgivningsgruppen är konsulterande till arbetsgruppen, deltar i nyckelmöten och är delaktiga i förankringsprocessen. Denna struktur har fungerat väl och genererat resultat av hög kvalitet på ett tids- och resurseffektivt sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.