Vår hälsa - En agenda med fokus på hälsofrämjande och hälsoförebyggande innovationer anpassade till dagens samhälle

Diarienummer 2014-01217
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Agendan syftar till att möta utmaningen med att uppnå en jämlik hälsa. Det behövs en kraftsamling från alla aktörer, varför den är framtagen i samverkan mellan offentlig och idéburen sektor, näringsliv, akademi samt medborgare. Agendan beskriver vikten av att minska ojämlikheter och öka den generella hälsan för att skapa ett hållbart samhälle. Den belyser utmaningar och behov som måste adresseras. Agendan åskådliggör Sveriges potential och goda förutsättningar for att utveckla innovations-området till ett nationellt styrkeområde.

Resultat och förväntade effekter

Agendan beskriver resultaten från ett antal internationella, nationella och regionala utredningar. Tillsammans med arbetet som genomförts motiverar vi vikten av att ta sig an området jämlik hälsa, samt lyft fram ett antal prioriteringar och utmaningar vi kommer att möta. Vi har stor tilltro till att visionen är möjlig att realisera genom att fullfölja de förslag som presenteras i agendan. Redan nu ser vi projektidéer och samarbeten utvecklas. Det finns planer på att lyfta agendan under Skåne Innovation week, och låta den styra temat under höstens seminarieserie Crossing borders.

Upplägg och genomförande

I arbetet med agendan har en rad intressenter från näringslivet , offentlig sektor, idéburen sektor, akademi samt representanter för medborgarna involverats. Detta för att genom en aktiv dialog identifiera behov och problem samt ta fram en gemensam målbild. För att säkerställa att strategin är nationellt förankrad har det även genomförts en rad intervjuer med nyckelpersoner inom samhällets olika sektorer. Upplägget har gjort det möjligt att samla in och inkludera åsikter/kunskap från ett stort antal aktörer, som också visat intresse för en ev fortsättning av detta arbete.

Externa länkar

I skrivande stund en betaversion, där agendan kommer att presenteras, tillsammans med uppdaterad kontaktinfo. Projektets sida på Malmö högskola

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.