Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor RESONANS guide

Diarienummer 2015-06633
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 493 718 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Syfte och mål

Projektets mål är att vidareutveckla och kvalitetssäkra en vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor. Projektet har samverkat med praktiker i en referensgrupp vilket har inneburit kvalitetssäkring av projekt och resultat samt ökad förankring av guiden. Behov av att positionera guiden i förhållande till andra vägledningar har identifierats. Två workshops med fokusgrupper (kvalificerade praktiker) har genomförts vilket genererat många synpunkter. En pilottillämpning genomförs på läkarintygstjänsten (Inera).

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har lett fram till vidareutvecklad guide. Guiden har omstrukturerats med ett nytt styrtänk. Befintliga 7 kvalitetsdimensioner har utökats till 10. Nya områden har tillförts med informationsekonomisk styrning, användaranalys och teknologianalys. En ny utökad version av guiden har författats. En omfattande empirisk bas har genererats (genom workshops fokusgrupper och en pilottillämpning på Inera (en strategisk utvärdering av läkarintygstjänsten). Denna insamlade empiri (synpunkter och erfarenheter) utgör en viktig grund för fortsatt vidareutveckling av guiden.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits genom fyra delaktiviteter: 1) Kvalitetssäkring av projekt och guide genom samverkan med referensgrupp (personer med intresse för policyfrågor kring digitalisering av offentlig sektor), 2) kvalitetssäkring av guide genom fokusgruppsvärdering (förberedda/strukturerade gruppsamtal med kvalificerade praktiker), 3) kvalitetssäkring av guide genom pilottillämpning (med stöd av guiden genomfört en strategiskt inriktad utvärdering av en digital resurs: läkarintygstjänsten) samt 4) vidareutveckling av guide på basis av ovanstående aktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.