Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Jordbruk och livsmedel, Lund
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det långsiktiga målet med arbetet är att etablera en industri som förädlar underutnyttjade naturresurser, i form av växter och bär, till högvärdiga extrakt som kan användas som naturliga tillsatser, t.ex. i livsmedel. Målen för initieringsprojektet var att etablera en stark och motiverad projektgrupp, att göra sammanställningar av potentiella råvaror och utvinningstekniker samt att formulera en ansökan till samverkansprojekt. De två första målen uppnåddes, men inte det tredje på grund av svårigheter att uppnå den medfinansiering som krävs för ett projekt av tillräcklig volym.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett stort antal potentiella råvaror som skulle kunna lämpa sig för förädling har identifierats. Fördelar och nackdelar med flera olika tänkbara utvinnings- och torkningstekniker har också beskrivits ingående. Dessa sammanställningar och etableringen av en stark projektgrupp med aktörer från olika delar av kedjan har lagt en grund för ett fortsatt samarbete. En industri som tar hand om och förädlar de resurser som finns i den svenska naturen har stor potential att bli en kommersiell framgång, men det finns hinder på vägen som behöver övervinnas.

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet bestod av tre arbetsmöten, vart och ett med tydliga mål. Vid det första mötet identifierades den övergripande problemställningen, vid det andra mötet presenterades potentiella lösningar och vid det avslutande mötet diskuterades vägen framåt. Det har även pågått andra aktiviteter under projektets gång i form av litteraturstudier, rapportskrivning samt kontaktskapande verksamhet för att knyta fler deltagare till arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03707

Statistik för sidan