Utvecklingsprojekt för RISE-institutens test- och demonstrationsanläggningar

Diarienummer 2013-04440
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med utvecklingsprojektet var att ta fram ett RISE gemensamt erbjudande för att öka tillgängligheten och nyttjandet av institutens test- och demonstrationsanläggningar (ToD). Målet var att öka deltagandet av specifikt SMF och UoH vid institutens anläggningar. Utvecklingsprojektet tog fram ett helhetsgrepp för erbjudandet och nyttjandet av RISE ToD, för att utveckla och implementera erbjudandet integrerade utvecklingsprojektet med ett antal utvalda ToD.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingsprojektet har; identifierat nationella och internationella hinder och möjligheter för att öka deltagandet vid RISE ToD anläggningar; sett över en gemensam kommunikation internt inom RISE och externt ut mot aktörer; tagit fram en process kring ett RISE gemensamt kundanpassat erbjudande inom ToD; förtydligat kvalitetsarbetet för processen mot kund; tagit fram hantering av IPR/avtals frågor; identifierat finansieringsmodeller som finns inom ToD; skapat olika verktyg för användar- och erfarenhetsutbyte.

Upplägg och genomförande

En deltagare från varje institut har ingått i de 8 respektive arbetspaketen som tillsammans arbetat mot de projekt och effektmål som var satta. Grupperingen har varit förutsättningen för att skapa en lärandeprocess och kompetensutbyte mellan instituten, kring de gemensamma frågeställningarna. Ett nära samarbete med pilotprojekten har också varit en förutsättning för resultatet för projektet.

Externa länkar

Slutseminarium för RISE ToD projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.