Utvecklingsmodell för entreprenörskap, utbildnings-, innovations-, och forskningssynergier inom idrott & hälsa

Diarienummer 2013-04742
Koordinator Gymnastik- och idrottshögskolan
Bidrag från Vinnova 2 434 656 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med att skapa en modell för utvecklad samverkan, innovation och entreprenörskap inom idrott och hälsa var att bredda kunnandet och nå ut till flera vilket har uppfyllts på ett tillfredställande sätt. Målsättningen med att vidareutveckla befintliga kurser inom innovation och entreprenörskap så de kan bli obligatoriska inslag i program, att skapa en samverkansplattform och innovationsmiljö tillsammans med andra organisationer samt att skapa en innovativ karriärväxlingsmodell för idrottare har uppfyllts och kan nu tas vidare i flera nya sammanhang.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet blir att innovation och entreprenörskap kommer att beröra fler än tidigare samt att högskolans kompetens inom evidens, utbildning och testmetoder i samarbete med partners kan nå ut till alltfler i samhället. Den samverkans- och innovationsmiljö som skapats kommer att kunna bredda och fördjupa utvecklingen inom området. Studenternas och elitidrottarnas möjlighet att skapa en plattform för framtida gärning ger större möjlighet till kraftfull utveckling. Effekten blir högre kompetens, innovationer, starkare samarbeten och ny verksamhet för alla medverkande.

Upplägg och genomförande

Att utgå från partnerskap mellan olika typer av partners för att utveckla kurser och utbud inom innovation och entreprenörskap, samverkan med nya aktörer samt en modell för karriärväxling för elitidrottare har varit avgörande för resultatet. Skapandet av ett koncept utifrån de tre delprojekten har lett till synergier vilka drivit på utvecklingen så att konceptets delar nu kan tas vidare i nya miljöer och konstellationer. Samverkan mellan akademi, företag och offentlighet är avgörande för att teori ska kunna övergå i praktik och att resultaten ska kunna nå ut brett i samhället.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.