Utvecklingsmodell för entreprenörskap, utbildnings-, innovations- och forskningssynergier inom idrott & hälsa

Diarienummer 2013-02505
Koordinator GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål i projektets första steg har uppfyllts genom att projektets parter skapat innehåll, förutsättningar och en plan för genomförande av ett kommande steg 2 projekt med tre delområden: 1. Vidareutveckling av kurser inom innovation och entreprenörskap 2. Utveckling och implementering av samverkansmiljö 3. Elitidrottares karriärväxling utifrån ett innovationsperspektiv Utveckling inom dessa tre områden skapar synergier och bör ge både snabba resultat och långsiktiga effekter både för medverkande parter, andra lärosäten inom området, branschen och samhället i stort.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och effekterna av steg 1 har blivit det förväntade dvs att vi stärkt samarbetet mellan de medverkande aktörerna, skapat en gemensamt innehåll och plan för ett kommande steg 2 samt påbörjat samarbete även inom andra områden. Genom den nära samverkan mellan projektets parter och andra parter från akademi, näringsliv och offentlighet så ser vi mycket stora möjligheter att skapa en kombination av relativt snabba resultat med långsiktiga effekter i ett nästa steg.

Upplägg och genomförande

Vi har i detta första steg planerat för hur vi i samarbete med andra lärosäten, näringsliv etc ska kunna utveckla innehållet, arbetsformerna och kunna etablera innovations- och entreprenörskapskurserna med mål att de ska bli obligatoriska. Hur vi ska kunna skapa en samverkans- och innovationsmiljö för akademi, näringsliv etc som ska stärka svensk konkurrenskraft inom området samt hur vi ska kunna skapa förutsättningar för elitidrottare att ur ett innovationsperspektiv karriärväxla smidigt utifrån en egen kunskaps- och innovations- och entreprenörskapsplattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.