Utveckling regional institutionell kapacitet for industriell och urban symbios i Sverige

Diarienummer 2017-03305
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 1 828 744 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga vinsterna. Projektets mål är att samproducera och sprida ny kunskap om: - tillståndet och utvecklingen av den regionala institutionella kapaciteten för IUS i fem svenska regioner, - hur man kan stärka denna regionala institutionella kapacitet i praktiken.

Förväntade effekter och resultat

Den nya kunskapen och den förstärkta förmågan kommer att förbättra möjligheterna för relevanta offentliga och privata aktörer att mera verkningsfullt stödja utveckling av IUS, Detta kommer att förbättra förutsättningarna för ny och utökad kollaborativ innovation som stärker den resurstransition som krävs för bättre hållbarhet. Detta kommer att bidra till minskad miljöpåverkan, förbättrad resurssäkerhet, affärsmässig konkurrenskraft och livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

I detta tvååriga aktionsinriktade forskningsprojekt kommer 15 akademiska, privata och offentliga aktörer från fem svenska IUS-nätverk att samarbeta. Aktörerna kommer att bedöma och kommunicera regionala styrkor och svagheter avseende regional institutionell kapacitet samt dela erfarenheter om framgångsrika sätt att stärka den. Olika metoder för att stärka den kommer att prövas av aktörerna och kommuniceras brett i olika kanaler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.