Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling Inkrapp

Diarienummer
Koordinator SISP SERVICE & DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 255 625 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har genomfört tekniska och pedagogiska förändringar för ett effektivare och mer användarvänligt rapporteringsverktyg för landets inkubatorer. Vi har därmed minskat risken för egen tolkning och att felaktig indata till följd matas in. Vi har även sett över möjligheter och hinder till att använda InkRapp för benchmark och därigenom utveckling av den egna inkubatorverksamheten. Projektets syfte och mål anses därmed uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Implementerade förändringar på teknisk plattform o instruktionsmaterial; obsolet data tagits bort, tex utländsk härkomst; förenklad rapportering genom minskat antal svarsalternativ där de tidigare uppfattats som röriga o överlappande; även infört indatafält med potential att gynna branschens samlade kompetens, tex kring de 17 hållbarhetsmålen samt ökat användarvänligheten kring systemets benchmarkmöjligheter. Positiv återkoppling på detta o vi tror att förändringarna på sikt kommer leda till enklare rapportering och att fler använder InkRapp i eget utvecklingssyfte.

Upplägg och genomförande

Genomförandeplanen har stämt väl överens med det faktiska genomförandet, projektet har följt tidsplan. Sammansättningen av teamet och detaljnivån på genomförandeplanen har varit betydande styrkor för att nå förväntat resultat och har varit ett stöd vid projektledningen. Det har varit mycket lärorikt att använda ett rapporteringstillfälle för att testa förändringarna. På så vis har tekniska buggar kunnat upptäckas i större omfattning och framtaget instruktions- och övrigt hjälpmaterial har kunnat uppdateras löpande efter inkomna användarfrågor/återkoppling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04877

Statistik för sidan