Utveckling Inkrapp

Diarienummer 2018-04877
Koordinator SISP SERVICE & DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 255 625 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att se över, uppdatera och vidareutveckla nationella inkubatorprogrammets rapporteringssystem Inkrapp, med målet att säkerställa att rapporteringsunderlag möter kravställare/finansiärers krav och önskemål; att mätparametrar är uppdaterade och att risken för felaktigt ifylld data reduceras genom att förenkla, förtydliga och skala bort sådant i Inkrapp som inte längre är relevant. Ett delmål är att öka systemets användarvänlighet för dess användare i inrapporteringssyfte såväl som i benchmark för den egna organisationens lärande och utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett funktionellt, användarvänligt och värdeskapande rapporterings- och benchmarking-system. Den förväntade effekten av ett gemensamt verktyg för rapportering och benchmarking är att säkerställa att den unika data sammanställningen som finns i systemet fortsatt kan användas framåt för uppföljning, analys och prognoser samt att ytterligare kunna stärka de enskilda inkubatorernas utvecklings- och lärandeprocess, såväl som att kunna stärka den samlade branschkompetensen över tid.

Planerat upplägg och genomförande

AP 1:Teknisk utveckling - utveckling av rapporteringsplattformen, implementering av tidigare identifierade uppdateringar AP 2: Ta fram instruktionsmaterial och kommunikationsinsatser AP 3: Implementering och 1a inkubatorrapporteringen med uppdaterat system - test av systemet! AP 4: Utvärdering och ev justeringar av plattform o instruktionsmaterial Ovan genomförs av SISP i samarbete med övrig projektpart och i dialog med övriga relevanta intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.