Utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart sensorsystem

Diarienummer 2017-05330
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health - Kompetensförstärkning i småföretag 2017

Syfte och mål

Kompetensförstärkning för utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart´s sensorsystem har syftat till att stödja mjukvarutvecklingen för att öka tillförlitligheten i: andningsfrekvens, hjärtfrekvens och syrgasmättnad. Målsättningen har varit att uppnå stabila mätvärden under olika driftsförhållanden samt tydlig och störningsfri visualisering av data. Syftet med projektet har varit att vidareutveckla, stabilisera och förfina filtrering, bearbetning och presentation av den optiska mätsignalen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har inneburit högre mätkvalitet hos och därmed ökad applicerbarhet för RespiHeart-systemet. Tre huvudsakliga resultat har uppnåtts: (1) effektiv signalfiltrering av andnings- och hjärtsignal, samt plan för optimering utifrån framtida uppdaterade optiska komponenter, (2) stabila mätvärden, genom vidareutvecklade algoritmer, där inverkan av flera tidigare störande artefakter kunde reduceras, (3) tydlig och störningsfri presentation av mätvärden, genom en ny app för visualisering och lagring av data.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i tre steg: (1) framtagning och test av simuleringsprogram för fördjupad dataanalys, optisk signalanalys och kvalitetssäkring av andnings- och hjärtsignaler samt kalibrering och signaloptimering, (2) Utveckling av adaptivt filter genom frekvensspårning av multipla frekvenser och separation av signalkomponenter, (3) systemutveckling och framtagning av presentationsgränssnitt baserat på uppdaterade algoritmer, vidareutveckling av användarinterface samt optimering av grafbibliotek, bluetooth-kommunikation och lagring av data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.