Utveckling av området material i kontakt med dricksvatten: nordiskt samarbete

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa en nordisk tekniskt samarbetsplattform med representanter från Sverige, Finland, Norge och Danmark som inkluderar samtliga relevanta aktörer inklusive myndigheterna. även om finansiering inte är löst än har ett forum skapats och det finns ett klart uttalat intresse från myndigheter och framförallt industrin att arbeta mot ett gemensamt system. Nyckeln för framgång är dels att hitta en flerårig finansiering, vilket kommer kräva engagemang från myndigheterna.

Resultat och förväntade effekter

Kontakter och förutsättningar har skapats för en nordisk samarbete med representanter från Sverige, Finland, Norge och Danmark vad gäller material i kontakt med dricksvatten. Ett nordiskt finansierat projekt förväntas startas under hösten. Projektet har visat att forskningsorganisationer själva (Swerea KIMAB och Sintef i första hand) behöver driva dessa frågor och hitta finansiering. De kontakter som skapats med 4MS gruppen bygger en solid grund för vidare samarbete och för att ge Sverige möjligheten att påverka inom EU vad gäller regler för material i kontakt med dricksvatten.

Upplägg och genomförande

Tre seminarier har organiserats med deltagande från forskningsinstitut, myndigheter och industrin från de nordiska länderna. Hur myndigheterna kan stöda arbete genom ´letter of intent´ relaterade till specifika utlysningar fastställdes. En ansökan till ett nordiskt utvecklingsprojekt är under bearbetning. De nordiska regler kopplade till material i kontakt med dricksvatten har sammanfattats. Täta diskussioner har förts med tyska representanter från 4MS om samarbetsmöjligheter inkl. seminarier i Sverige. Byggorganisationer har inkluderat i dessa diskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.