Utveckling av Imssons vallskördemaskin

Diarienummer 2014-02147
Koordinator Imsson Naturteknik AB - Imsson Naturteknik AB Hults Gård
Bidrag från Vinnova 499 800 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftade till att skapa förutsättningar för en mer effektiv vallskörd genom en unik utrustning som sammanför fyra olika arbetsmoment i en och samma maskin. Målet var att genom utveckling/modifiering/utvärdering av en befintlig prototyp skapa ett affärsmässigt underlag för beslut om en uppföljning i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Förstudien har fallit så väl ut att Imsson Naturteknik avser att, om finansiering möjliggörs, gå vidare med det aktuella maskinkonceptet genom att bygga en fullbreddsprototyp.

Resultat och förväntade effekter

Den successiva utvecklingen av den befintliga prototypen som skett under förstudien har medfört att maskinen idag i huvudsak fungerar väl. Utifrån gjorda erfarenheter avses att bygga en fullbreddsprototyp som skall kunna visas upp för potentiella intressenter vid maskindemonstrationer och mässor. En sådan maskin skulle möjliggöra en mer omfattande utvärdering av parametrar som är väsentliga för lönsamheten i vallskörden. Sammantaget förväntas detta medföra ett ökat kommersiellt intresse för konceptet.

Upplägg och genomförande

En väsentlig del av förstudien var att utvärdera hur prototypen klarar olika arbetsmoment vid skörd av vallar med olika botanisk sammansättning och mognadsgrad. Bland annat har benägenhet för spill samt bearbetningens inverkan på stråmaterialets torkningsförlopp studerats. Utifrån dessa erfarenheter har maskinen successivt modifierats. För framtida produktion har kontakter tagits med tillverkande företag. Dessa diskussioner har bl.a. lett till att SSAB avser att ställa upp med höghållfasthetsstål för att minska vikten på den kommande fullbreddsprototypen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.