Utveckling av implementerbara skade kriterier för ryggrad, bröst och huvud för human modeller

Diarienummer 2015-04864
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 6 452 590 kronor
Projektets löptid februari 2016 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2015-09-15

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att föreslå, utvärdera och etablera ´accepterade´ kriterier och skadetrösklar för humanmodeller. Fokus är bröstkorgen, bröst-ländrygg och huvud / hjärna. Det övergripande syftet är att öka HBM användbarhet för design och utvärdering av avancerad passagerarskydd teknik (inkl. Kollision riskreducerande system). Det specifika syftet är att förse industrin och forskare med ett kraftfullt verktyg som möjliggör utveckling och utvärdering av passagerarskydd mot rundstrålande (frontal för sido) belastning på kroppen.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projeket förväntas bli skadekriterier för bröst, bröst-ländrygg och huvud som kan användas av de industriella parterna i utvecklingen av nya avancerade skyddssystem. Kriterierna och medföljande gränsvärden skall vara publicerade och accepterade utanför projektets parter. Humanmodellen ´THUMS´ som används av de industriella parterna skall förfinas, vadideras och utvecklas till att prediktera fler än 2 revbensfrakturer. Ett flertal publikationer, konferenspresentationer och examensarbeten är planerade i projektet

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4.a arbetspaket. Varje arbetspaket har en ledare. De 4:a arbetspaketen är: WP1-omnidirektionellt bröstskadekriterium WP2-bröst-ländryggssakdekriterium WP3-huvudskade kriterium WP4-fordonsrekonstruktioner I WP1 utvecklas humanmodellens förmåga att prediktera revbensfrakturer. I WP2 utvecklas prediktering av bröst-ländryggskotfrakturer. I WP3 utvärderas en metod att prediktera huvudskador. I WP4 rekonstrueras ett flertal bilolyckor for att utvärdera de olika metoderna att prediktera skador.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.