Utveckling av gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror.

Diarienummer 2013-00495
Koordinator Gipeco Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att ta fram en serie effektiva, innovativa och kostnadseffektiva produkter baserade helt på förnyelsebara råvaror, för lansering av en helt grön produktfamilj i Gipecos sortiment. Målet är att kraftigt stärka vår konkurrenskraft i Sverige och på exportmarknader. Vi har i förstudien formulerat kravspecifikationer för våra nya produkter. Vi har också lyckats identifiera och utvärderat ett stort antal råvaror som i kommande projekt kan användas för utveckling av nya produkter som uppfyller kraven.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens resultat innebär att vi kommer kunna uppnå det kommande projektets fem övergripande mål. 1: Utveckla en ny grön produktserie baserade helt på förnyelsebara råvaror. 2: Stärka Gipecos konkurrenskraft (förstudiens marknadsundersökning visade att ingen av våra konkurrenter idag erbjuder motsv. produkter). 3: Minska våra produkters miljöpåverkan (förnyelsebara råvaror finns de facto att tillgå). 4: Förbättrade produkter med hjälp av kunskapsöverföring från nya leverantörer och ny teknik/råvara. 5: ökad försäljning via nya kunder med internationell närvaro.

Upplägg och genomförande

Vi har lyckats väl med förstudiens sju moment. 1: Formulerat kravspec som fastställt krav för i)pris, funktion och användningsområde; ii)framställning i stor skala; iii)SIS Miljömärkning. 2: Identifierat gröna ersättningskomponenter och samlat in data för dessa. 3: Diskuterat och gjort inledande urval. 4: Inlett affärsutveckling med potentiella kunder. 5: Kartlagt konkurrenter och ej hittat Svanenmärkta produkter baserade på helt förnybara råvaror. 6: Genomfört IPR nyhetsgranskning/omvärldsanalys. 7: Tagit fram strategi för att skydda resultat i kommande projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.