Utveckling av Gamifierad Medarbetarundersökning

Diarienummer 2014-04946
Koordinator Quick Search Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka möjligheterna att använda gamification vid genomförande av medarbetarundersökning, med syfte att underlätta flödet för deltagande medarbetare, chefer samt HR ansvariga. Förstudien har belyst hot och möjligheter, gett exempel på hur en lösningar kan komma att se ut baserat på intervjuer av marknaden, experter och en intern styrgrupp med lång erfarenhet av medarbetarundersökningar och dess problematik.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån diskussionerna med styrgrupperna har vi tagit fram ett förslag som med hjälp av gamification/GUI förbättringar/processförbättringar/ teknikförbättringar försöker tillgodose behoven som vi tror en framtida organisation har och som intervjupersonerna uttryckt. Projektet har tagit fram en modell med skisser och skärmbilder som visar hur produkten kommer att ha gamifierade moment. Förslaget kommer ligga till grund för och ge rekommendationer inför utvecklingen av den nya produkten.

Upplägg och genomförande

Förstudien har innefattat flera metoder för att vinna kunskap om teoriområdet, kunderna och användarna. Bland annat intervjuer med ledande inom fältet gamification från universitet och näringsliv. Intervjuer har skett med beställare av och projektägare för medarbetarundersökningar. 7 intervjuer med HRchefer, 8 gamificationexperter och en intern styrgrupp bidrog till analysen. Förstudien har givit en intressentanalys, en swotanalys, en nulägesanalys, en Moscowanalys och en PENG-analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.