Utveckling av ett instrument för kartläggning av förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande

Diarienummer 2013-02130
Koordinator LEDARSKAPSCENTRUM NORD AB
Bidrag från Vinnova 1 495 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2013

Syfte och mål

Inför projektet formulerade syften och mål i termer av att utforma och validera ett enkätverktyg för kartläggning av motivationsförutsättningar samt att göra detta tillgängligt för användning genom att utveckla en webbaserad plattform för administration. Projektet kan i sin helhet bedömas ha uppfyllt de syften och mål som stipulerades inför projektstart. I dagsläget är såväl det vetenskapliga och statistiska arbetet med enkäten genomfört och den webbaserade plattformen är färdigställd. Enkäten har därtill börjat användas av ett antal företag och organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Inför projektet predicerades effekter i termer av kommersiell nytta, spridning av kunskap, fortsatt samarbete mellan projektparter samt fortsatt forskning inom ämnesområdet. Samtliga effekter kan anses uppnådda genom att behovsägaren idag har etablerat ett antal kunder som användare av produkten, att kunskap om motivationsförutsättningar i arbetslivet sprids genom utbildningar i användning av produkten samt genom ett fortsatt samarbete projektparterna i syfte att vidare beforska enkäten och utveckla webbsystemet.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har i stort genomförts enligt projektplanen utan större avvikelser eller förhinder. Ett undantag uppstod i samband med datainsamling vilken visade sig mer tidskrävande än förväntat och kom att orsaka en viss försening i relation till projektplanen. Detta hanterades dock genom omprioriteringar av projektets olika delmoment samt att förseningen arbetades in i efterhand. I övrigt har samarbetet mellan projektparter fungerat mycket väl vilket resulterat i ett fortsatt samarbete mellan parterna även utanför projektets ramar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.