Utveckling av en samverkansmodell för bygg- och anläggningsindustrin

Diarienummer 2017-02825
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 180 093 kronor
Projektets löptid september 2017 - februari 2019
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Detta projekt är ett samarbete mellan Tommy Shih, ekon.dr. (Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet) och Moresco Projektledning AB. Företaget arbetar med beställarnära projektledningsstöd i större bygg, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Hur dessa samverkansentreprenader ska koordineras är en återkommande utmaning. Moresco samarbetar därför med en forskare i syfte att utveckla en samverkansmodell. Forskaren kommer att arbeta 75 dagar på projektet under en 18-månadersperiod.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till utvecklingen av en samverkansmodell för större entreprenader. Samarbetet mellan forskare och affärspraktiker kommer att öka möjligheterna att utveckla en samverkansmodell för bygg- och anläggningsbranschen som både är praktikernära och grundad i teori såväl som vetenskaplig metod. För forskaren kommer deltagande i projektet även att bidra till ökad förståelse av hur forskning om industriella nätverk och innovation kan appliceras i industriell verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer ske i olika faser under 18 månader indelat i 3 perioder och följa uppbyggnaden av ett reningsverk i Helsingborg med Öresundsverket som beställare. Öresundsverket fas 1 löper till januari, 2018. Den andra delen av projektet sammanfaller med starten av Öreseundsverket fas 2 (start februari 2018). Vid denna tidpunkt kommer metoder som utvecklats i den första fasen av projektet att appliceras. Den tredje delen av projektet (Öresundsverket fas 3) planeras starta i augusti 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.