Utvecklad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer

Diarienummer 2018-00339
Koordinator Sveriges Tågoperatörer Service AB - Tågoperatörerna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Ett öppet och tryggt samhälle är en grund för vårt demokratiska samhälle. Utvecklingen i vår omvärld tillsammans med en ökad risk för terrorattacker utmanar utvecklingen mot öppenhet och trygghet i offentliga miljöer. Vi vill ta avstamp i stationsmiljöer och genom kombination av konst och ny teknik hitta nya lösningar för att adressera denna utmaning. Med nya typer av sensorer och konstnärliga metoder tror vi istället att både den faktiska och den upplevda säkerheten kan förbättras avsevärt genom att angripa utmaningen på nya sätt.

Förväntade effekter och resultat

När steg 3 avslutats har vi skapat nya produkter som ökar säkerheten i offentliga miljöer och förbättrar upplevd trygghet samt attraktiviteten i miljöerna. Vi ser stora möjligheter till internationalisering och breddning till andra offentliga miljöer. Genom Stanford University´s d.school medverkan i projektet ser vi stora möjligheter till samverkan mellan Sverige och USA. För Sveriges del innebär detta en möjlighet att ta del av nya arbetsformer och gedigen erfarenhet inom området konst & säkerhet.

Planerat upplägg och genomförande

En stor del av arbetet kommer att bedrivas genom ett antal design workshops. En fördjupad omvärlds- och nulägesanalys kommer genomföras bl.a. inventera och analysera säkerhetstekniker som utvecklas i EU, USA och Kina. Benchmarking mot olika typer av design av stationer och säkerhetsdesign av tåg. Relevanta pilotinstallationer inför fas 2 identifieras och en fördjupad planering inför steg2 genomföras. Projektet har inför steg 1 ett flertal deltagande parter från det svenska ekosystemet kring järnväg och persontransporter, men ser även andra relevanta aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.