Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla och validera AI i befintliga patientflöden för hudcancer.

Diarienummer
Koordinator Gnosco AB
Bidrag från Vinnova 2 469 045 kronor
Projektets löptid april 2022 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

Syfte och mål

Malignt melanom och övrig hudcancer ökar snabbast av alla cancerformer. För tidigare upptäckt, diagnos och effektivare omhändertagande finns ett behov av nya verktyg. Projektets syfte är att se om AI kan bidra till en effektivare process för diagnos. Målet för projektet är att Gnosco tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Chalmers Industriteknik ska utveckla algoritmer som hanterar diagnoser av flera olika typer av hudcancer. Algoritmerna ska sedan implementeras i en teledermatoskopisk process och den digitala plattformen Dermicus och valideras i klinisk verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet förväntas bli djupare insikt i hur algoritmer kan bidra i patientprocessen och assistera vårdpersonal i sina bedömningar. Men även i det längre perspektivet bidra till snabbare och säkrare diagnostisering av hudcancer. Detta kan leda det till stora kostnadsbesparingar på samhällsnivå, minskat lidande och oro, samt onödiga operation för patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av följande delar: Definitions- och förberedelsefas, datahantering, utveckling av algoritmer, implementering och validering. Gnosco är koordinerande projektpart och tillhandahåller den digitala plattformen Dermicus samt modellutveckling. Chalmers Industriteknik kommer framfört allt bidra i fasen som rör datahantering och utveckling av AI-modeller. Skånes Universitetssjukhus bidrar i kravställning, samt framförallt i valideringsfasen. Även Karolinska universitetssjukhuset kan komma att vara en del av projektets genomförande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 april 2022

Diarienummer 2021-04825

Statistik för sidan