Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av näringspellets med berikad biokol från skogsindustriella restprodukter (NärSkog)

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Med den här studien ville vi undersöka om det är möjligt att gödsla plantor och eller skogsmark samt minska markförsurning med en ny produkt baserad på skogsindustriella restprodukter. Slam, från skogsindustriella reningsverk omvandlades till biokol och blandades med biobränsleaska. Försök gjordes med biokol+aska både i pulver- och pelletsform. Med studien ville vi försäkra oss om att den nya produkten, näringspelletsen, gör nytta och inte är ett sätt att gömma avfall i skogen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att tallplantor gödslade med biokol och aska växer bättre än referensplantorna. Det skulle kunna vara möjligt att sprida > 5 ton näringspellets i skogsmark utan att överskrida rekommenderade halter av tungmetaller. Biokol, producerad med hydrotermisk förkolning (HTC), berikad med aska ger en svagt alkalisk produkt som kan minska markförsurning. Genom förkolning stabiliseras ca 30% av kolet i slammet. Den här tekniken kan därför bidra till CO2-lagring.

Upplägg och genomförande

I projektet har resultat från odlingsförsök, kemiska analyser och beräkningar utvärderats och diskuterats med aktörer från hela värdekedjan. Kompetens från Skogsindustri, plantskola, skogsägare, förädlade, Skogsstyrelsen och akademi har gjort det möjligt att analysera innovationen ur ett mycket brett perspektiv. Det samlade resultatet har lett till att konsortiet vill söka nya medel för etapp 2 för att göra större och längre försök samt utvärdera produkten tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03779

Statistik för sidan