Utvärdering av näringspellets med berikad biokol från skogsindustriella restprodukter (NärSkog)

Diarienummer 2018-03779
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Ett hållbart ökat uttag av biomassa är nödvändigt för att ställa om till cirkulär bioekonomi. Ett ökat uttag innebär också att mer näring och baskatjoner behöver återföras till skogen. Med projektet NärSkog vill forskare från Karlstads universitet m.fl verifiera möjligheten att recirkulera restprodukter från massa- och pappersbruk på ett hållbart sätt tillbaka till skogen. Målet är att utvärdera möjligheten att använda näringsladdad biokol, tillverkad av bioslam och biobränsleaska, som jordförbättringsmedel vid odling av tallplant avsedd för plantering i svensk skogsmark.

Förväntade effekter och resultat

Askåterföring är accepterat och efterfrågat idag. Biokol har dokumenterat positiva egenskaper som jordförbättrare i jordbruksmark. Därför bör en näringspellets bestående av näringsladdad biokol ha en reell möjlighet att kommersialiseras. Det kan leda till: Minskade mängder och/eller bättre nyttjande av industriella avfall. Minskad användning av näring vid plantskolor (biokolet blandas direkt i torven som följer plantan) Ökat hållbart uttag av ved ur skogen En ny produkt och värdekedja. Eventuellt nya företag Ökad kunskap om cirkulär bioekonomi i hela värdekedjan

Planerat upplägg och genomförande

Utvärderingen kommer att baseras på resultat från odlingsförsök med tallplant samt erfarenheter och åsikter från representanter längs hela värdekedjan. Frågor som behöver besvaras är: Vilken respons har näringsladdad biokol på tall-plantors tillväxt? Hur påverkas jordens kemi (pH, näringsläckage, biotillgängliga tungmetaller) av näringspellets? Vilka aspekter är viktiga för representanter längs värdekedjan när restprodukter förädlas till jordförbättringsmedel? Finns intresse och förutsättningar att utveckla en näringspellets för skogsplant i större skala.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.